Ubytovací řád a storno podmínky

Bird’s Nest s.r.o., IČ: 03186458
Tišnovská 1469/94, 613 00 Brno

I. Podmínky a způsob ubytování

 1. Penzion Bird’s Nest (dále jen „Penzion“) je oprávněn ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci penzionu na recepci ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.
 2. Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat na recepci úřední doklad o hlášení pobytu, předložený klientovi při příchodu zaměstnancem penzionu, přičemž všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně.
 3. Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 16 hod. do 22 hod. Do této doby penzion pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a penzion jej potvrdil.
 4. Klient, který trvá na ubytování před 09.30 hod, je povinen zaplatit plnou cenu i za předcházející noc, pokud se dopředu nedohodl penzion s klientem jinak.
 5. Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10.00 hod. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní pokoj do 10.00 hod., může mu hotel účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak, tímto není dotčeno ukončení ubytovacího vztahu mezi penzionem a hostem ke dni, ke kterému měl host řádně uvolnit pokoj (den skončení pobytu). Pokud klient neuvolní pokoj, vyhrazuje si penzion právo zamezit hostu přístup do pokoje a pro případ neuhrazené platby za pobyt či jiných pohledávek za klientem si penzion vyhrazuje možnost využít zadržovací právo k movitým věcem vneseným hostem do pokoje. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a pověřenému zaměstnanci penzionu oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Penzion si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby klienta, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje. Hotel nezodpovídá za movité věci vnesené hostem do pokoje poté, co host uvolní pokoj či poté co skončí ubytovací vztah mezi penzionem a hostem.
 6. V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu penzion nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji penzionu, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů penzionu není možné.
 7. Penzion si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 8. Penzion poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem penzionu při nástupu k ubytování. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o ubytování. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci penzionu.
 9. Penzion si vyhrazuje právo klienta neubytovat, pokud oděv či chování hosta neodpovídá dobrým mravům, host je zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek nebo je host či jeho oděv či zavazadla nadměrně znečištěn.
 10. Penzion si vyhrazuje právo neubytovat klienta, který se nachází na seznamu osob neplatících za ubytovací služby.
 11. Klient je povinen přizpůsobit pobyt v hotelu a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.
 12. Klient, pokud je pokoj nebo apartmá vybaven balkonem, se musí na něm chovat tak, aby svým hlukem nerušil ostatní, zejména po době nočního lidu od 22 hodin, zároveň je povinen dbát o svoji bezpečnost, nenahýbat se přes zábradlí a na zábradlí neumisťovatl žádné předměty, které by pádem mohly ohrozit ostatní občany.

II. Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky

 1. Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem penzionu. Pobyt se zásadně hradí na začátku ubytování oproti vystavení daňového dokladu.
 2. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci penzionu.
 3. Penzion si vyhrazuje právo požadovat od klienta při rezervaci identifikační údaje platební karty  a rovněž zálohu ve výši ceny pobytu za jeden den pobytu v hotelu. Penzion je oprávněn částku ve výši zálohy zablokovat na platební kartě, jejíž číslo klient sdělí při rezervaci a to formou předautorizace platby.
 4. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu nejpozději do 24:00 hodin před nástupem na ubytování, je zrušení rezervace bezplatné a hotel zruší předautorizaci platby na platební kartě, jejíž číslo klient sdělil při rezervaci.
 5. případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu méně než 24:00 hodin před dnem ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace zpoplatněno. Penzion strhne klientovi z platební karty částku odpovídající platbě za pokoj a jednu noc dokončením předautorizované platby nebo provede úhradu započtením uhrazené zálohy, nebo strhne klientovi částku z platební karty v případě, kdy nebyla zaplacena záloha za ubytování
 6. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu delšího než dva dny méně než 24:00 hodin před dnem nástupu,  ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace zpoplatněno. Hotel strhne klientovi z platební karty částku odpovídající platbě za pokoj a dvě noci dokončením předautorizované platby nebo provede úhradu započtením uhrazené zálohy.
 7. V případě, kdy klient zruší rezervaci více než jednoho pokoje, je zrušení rezervace zpoplatněno. Penzion strhne klientovi z platební karty částku odpovídající platbě za všechny pokoje a polovinu rezervovaných nocí z pobytu dokončením předautorizované platby nebo provede úhradu započtením uhrazené zálohy, nebo strhne částku z platební karty, pokud nebyla zaplacena záloha.
 8. V případě, že rezervace nebude řádně zrušena a klient se nedostaví k zahájení ubytování, ani termín zahájení ubytování nepřesune na pozdější den v rezervované délce pobytu, je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši ceny první noci a rezervace pobytu zaniká, penzion má právo strhnout tuto částku z platební karty klienta.
 9. V případě, kdy klient neuhradí na výzvu cenu za ubytování je penzion oprávněn klientovi ukončit pobyt, zamezit přístupu do budovy penzionu a odmítnout poskytování dalších služeb. Penzion je dále oprávněn ukončit pobyt takovému klientovi, který se chová v rozporu s tímto ubytovacím řádem či dobrými mravy.
 10. V případě zkrácení pobytu klientem má penzion právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou rezervovanou délku pobytu.
 11. Řádné zrušení rezervace musí být komunikováno písemně, elektronicky nebo telefonicky přímo s hotelem a může být provedeno nejpozději do 18 hodiny v den nástupu na ubytování.
 12. Penzion je oprávněn účtovat klientovi poplatek ve výši 10Euro či ekvivalent v CZK za nadměrné znečištění pokoje, které host zanechá po ukončení ubytování, zejména neumyté nádobí. Penzion je dále oprávněn účtovat klientovi cenu poškozeného či zničeného vybavení pokoje, přičemž je Penzion oprávněn provést blokaci a stržení takto vyúčtovaných částek na platební kartě hosta.

III. Zodpovědnost hotelu a klienta

 1. Penzion zodpovídá za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených klientem v ubytovací části Penzionu podle obecně závazných předpisů.
 2. Penzionl poskytuje hostům bezpečnostní trezory, do kterých doporučuje uložit cennosti.
 3. Penzion klienta seznámí s hodnotou inventáře pokoje/apartmánu. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři penzionu zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku penzionupenzion právo na náhradu škody. Hodnota inventáře pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se na recepci. Je v zájmu klienta informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení nebo poškození zařízení v pokoji. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil klient.
 4. V případě škody na majetku penzionu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 10 dní od doručení klientovi za předpokladu, že penzion rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.
 5. V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení penzionu v souladu s těmito ubytovacími podmínkami je penzion oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.
 6. Penzion nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na hotelovém parkovišti. Penzion doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Penzion nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovištích hotelu třetím osobám. Penzion si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku penzionu vozidlem hosta a to i v případě, kdy škodu způsobila třetí osoba ve vozidle hosta nebo host vozidlem třetí osoby.
 7. Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Penzion doporučuje, aby klient i v době, kdy pobývá na pokoji, měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje recepci. Před odchodem z pokoje host řádně zkontroluje, zda jsou zavřená okna, dveře a zhasnuté osvětlení.
 8. Hotel nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené mimo areál hotelu.

IV. Stravování a prodej alkoholických nápojů

 1. Klientům není dovoleno v prostorách penzionu konzumovat alkoholické nápoje, které nebyly zakoupené v penzionu.
 2. V prostorách penzionu je povolena konzumace alkoholu osobám starším 18 let, a to výhradně v rámci nápojového lístku umístěného na chladící vitríně v recepci penzionu.
 3. Klient není oprávněn vnášet do pokojů alkoholické nápoje zakoupené jinde, než v prostorách penzionu.
 4. Klient je povinen seznámit personál hotelu s jakýmikoliv závažnými zdravotními omezeními, příp. stravovacími omezeními a tyto omezení nahlásí na recepci.
 5. Personál penzionu je oprávněn odmítnout podat alkoholický nápoj osobám mladším 18 let a osobám zjevně již pod vlivem alkoholu.
 6. Penzion poskytuje snídaně v jídelně penzionu v čase 7-10.00 hodin.

V. Všeobecně platné ustanovení.

 1. Pro přijímání návštěv ubytovaných hostů je vyhrazena recepce penzionu. V pokoji, kde je klient ubytovaný, smí přijímat návštěvy jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance nebo vedení penzionu v čase od 08.00 hod. do 22.00 hod.. Zaměstnanec penzionu není oprávněn podávat jakékoliv informace o ubytovaných klientech třetím osobám (s výjimkou příslušníků policie po jejich legitimování se a prokázání opodstatněnosti požadovat tyto údaje) ani povolit návštěvu třetí osoby hosta bez jeho souhlasu.
 2. V pokoji a společenských prostorách penzionu nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení penzionu přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení penzionu, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 3. V penzionu a zvlášť v pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, masážní strojek, fén atd.) a spotřebičů drobné domácí elektroniky (notebook, mobilní telefon atd.)
 4. Kouření je zakázáno ve všech prostorách penzionu. V případě porušení tohoto zákazu je penzion oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 100 Euro za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, penzion si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši. V pokojích jsou instalovány detektory kouře napojené na pult centrální ochrany. V případě, že host poruší zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm či zdrojem kouře, a způsobí výjezd hasičské zásahové jednotky, bude mu kromě smluvní pokuty vyúčtována i škoda související s výjezdem hasičské zásahové jednotky. Neoprávněná manipulace s detektory kouře či jinými bezpečnostními prvky je zakázána. Za jakýkoli zásah do funkčnosti detektorů kouře či jiných bezpečnostních prvků je penzionu oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 100 Euro.
 5. V penzionu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Penzion je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.
 6. Před odchodem je klient povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, v pokoji s balkonem zavřít dveře na balkon, zavřít okna a zamknout dveře. Za ztrátu klíče účtuje penzion částku 50,- Kč za kus.
 7. Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech.
 8. Penzion doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních společenských prostorách penzionu.
 9. V čase od 22.00 h do 06.00 h je klient povinen dodržovat noční klid. Během celého dne je zakázáno provozovat nadměrný hluk v  prostorách Penzionu. V případě, kdy klient bude provozovat nadměrný hluk, bude personálem penzionu upozorněn, aby od takového jednání upustil, jinak to bude bráno jako hrubé porušování tohoto ubytovacího řádu.
 10. Klient v prostorách penzionu nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 11. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti penzionu přijímá majitel penzionu Ing.Roman Sýkora (penzion@birdsnest.cz , +420604224004).
 12. Spory, které vzniknou z této smlouvy, budou řešeny prostřednictvím soudů v České republice. Ve sporech o náhradu škody, ve kterých žalovanou osobou bude osoba mající bydliště v některém z členských států EU, je daná příslušnost soudu místa, kde ke škodě došlo, podle čl. 5, bod 3 Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 13. Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že klient nebude dodržovat ubytovací řád, má vedení penzionu právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Penzion má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit penzion. Klient je povinen obeznámit se s provozními a bezpečnostními pravidly penzionu, včetně všech jeho zařízení a důsledně je dodržovat.
 14. Host poskytující penzionu při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve společnosti Bird’s Nest s.r.o. ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění. S ohledem na povinnost hlásit ubytování dle zákona č. 326/1999 Sb. policii České republiky, předloží host nejpozději při převzetí klíče od pokoje platný cestovní pas či osobní identifikační doklad, přičemž uděluje souhlas s pořízením fotokopie takového dokladu pro potřebu evidence penzionu. V případě, kdy host nepředloží výše uvedený doklad, vyhrazuje si penzion právo hosta neubytovat, přičemž v případě, kdy takto dojde ke stornu rezervace host povinnost uhradit storno poplatek dle bodu II odst. 6 těchto podmínek.
 15. Host svým podpisem odsouhlasil, že se obeznámil provozním řádem penzionu. Ubytování hostů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.

Ubytovací řád je platný od 14.8.2014

Potřebujete informace?

+420 604 224 004


Kde nás najdete?


Zvětšit mapu
Penzion Bird's Nest
10/10